หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่วนสาธารณะ
 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการป้องกันน้ำท่วมและสวนสาธารณะ

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคและการจัดระบบชลประทาน
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาในระบบ

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษานอกระบบ

แนวทางที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีและปรับปรุงพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

แนวทางการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ