หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
...........................
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่วนสาธารณะ
 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการป้องกันน้ำท่วมและสวนสาธารณะ

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคและการจัดระบบชลประทาน
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาในระบบ

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษานอกระบบ

แนวทางที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีและปรับปรุงพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

แนวทางการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ