หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตประปา

แนวทางที่ 3 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้าและศาลาที่พักริมทาง

แนวทางที่ 4 การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานเกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง

แนวทางที่ 2 การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย พร้อมทั้งให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความหมายยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่างๆ

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการพัฒนาอาชีพ

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทองทุนท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยากจน