หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตประปา

แนวทางที่ 3 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้าและศาลาที่พักริมทาง

แนวทางที่ 4 การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพานเกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง

แนวทางที่ 2 การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย พร้อมทั้งให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความหมายยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่างๆ

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการพัฒนาอาชีพ

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทองทุนท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยากจน