หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
...........................
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนโดยใช้เป็นสถานที่ชุมนุมราษฎร จัดกิจกรรมด้าน วัฒนธรรม ประเพณี งานประจำปี การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเดิม ประชาชนจะอาศัยอยู่ในลักษณะใกล้เส้นทางคมนาคมและใกล้แหล่งน้ำ ธรรมชาติ ปัจจุบันชุมชนส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มใกล้เคียงกับบริเวณทางตอนใต้ของตำบล และขยายตัวไปตามเส้นทางคมนาคม เนื่องจาก ปัจจุบันถนนได้รับการพัฒนาศักยภาพพอสมควรและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ขั้นพื้นฐานมีอยู่แทบทุกพื้นที่ กลุ่มชุมชนที่ใหญ่ที่สุด ของตำบล ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ มีประชากร จำนวน 1,204 คน ชุมชนที่เล็กที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 11 บ้านฟากคลอง มีประชากร จำนวน 535 คน
 
 
สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
 
สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 1 แห่ง

ห้องสมุดชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
กลุ่มกองทุนกู้ยืม จำนวน 11 กลุ่ม
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 47 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 4 กลุ่ม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชุมแสงสงคราม
  รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 9

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอ้อ
  รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 7 , 5 , 10

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสงสงคราม
  รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 4 , 6 , 8 , 11

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100