หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
...........................
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นางเพลินพิศวาส ชุตินธรารักษ์
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  
 

ด้วยมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 (3)

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 19.54 น. โดย เกษร@naxsolution

ผู้เข้าชม 49 ท่าน