หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหานส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประชุมการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหานส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ประชุมการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อให้การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 10.17 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย