หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 พิจารณาญัตติดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แนะนำพนักงานส่วนตำบลโอนย้ายรายใหม่ นายบรรพต เจียงอุด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา
(ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

เรื่องที่ 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562

5.2 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่ 1 รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่องที่ 2 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปี 2562

ในที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 14.50 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X