หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ.2562  
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 พิจารณาญัตติดังต่อไปนี้

เรื่องที่ 1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ

เรื่องที่ 2 พิจารณาขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 59 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย