หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 

                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ
                                           บัญชีปฏิบัติการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป  เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องวิทยุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรียบร้อยแล้ว  นั้น
คณะกรรมการออกข้อสอบ ได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 98 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2558  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ที่มีสิทธิเข้าสอบ   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  โดยวิธีสัมภาษณ์  ดังต่อไปนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 16.16 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 127 ท่าน