หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
 

             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข.) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป  เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องวิทยุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรียบร้อยแล้ว  นั้น
คณะกรรมการออกข้อสอบ ได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 98 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2558  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ที่มีสิทธิเข้าสอบ   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  โดยวิธีสัมภาษณ์  ดังต่อไปนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 16.14 น. โดย คุณ มะลิ แต่งรูป

ผู้เข้าชม 88 ท่าน