หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5 
สอบถามตำแหน่งว่าง (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1576  ตอบ 6  
สอบถามทรัพย์สินราชการ (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 974  ตอบ 6  
เรียนมาเพื่ออะไร (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 1063  ตอบ 3  
ยาเสพติด (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 830  ตอบ 2  
สอบถาม นายนิรุจ ใจดี (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 816  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 734  ตอบ 0  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 2119  ตอบ 1  
อยากทำงานราชการ (26 ก.ย. 2556)    อ่าน 1074  ตอบ 1  
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2556
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานก่อ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
เร่งรัดดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 209 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 62  [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี Airbnb ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4500 ลว 22 ก.ค. 62 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4475 ลว 22 ก.ค. 62 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4467 ลว 22 ก.ค. 62 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
วาระการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 2/62 วันที่ 22 ก.ค. 62 [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
ผลการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ที่ พล 0023.3/ว 573 ลว 19 ก.ค. 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อว 67.25/พ691 ลว 24 มิ.ย. 62  [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. ครั้งที่ 1/ 62  [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4432 ลว 19 ก.ค. 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
ผลการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 4433 ลว 19 ก.ค. 62 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่ พล 0023.5/ ว571 ลว 18 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 136 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว ว4199 ลว 8 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว572 ลว 18 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว4403 ลว 18 ก.ค.62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว4406 ลว 18 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว569 ลว 12 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 ที่ พล 0023.2/ว 12125 ลว 15 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารงานบุคคลของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว 12126 ลว . 15 ก.ค. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]

น้ำพริกนรกปลาย่าง
 

กศน.ตำบลชุมแสงสงคราม
 
อบต.มะตูม เรื่องความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนน (23 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการสาธารณสุขที่ไหนว่างบ้าง (23 ก.ค. 2562)    อ่าน 36  ตอบ 2
ทต.บ้านมุง ต้องการขายที่ดิน 4 ไร่ 280000 บาทใกล้เคียงราคาประเมิน เป็นฉโนด (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 5060  ตอบ 6
อบต.หนองแขม เว็บไซต์ อบต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ต้องการโอนย้าย (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 431  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง หน.ฝ่ายการเงิน ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.บ้านคลอง การเผาเศษต้นไม้ วัชพืช (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ด่วน ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนมาก (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล เว็บไซต์ อบต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1588  ตอบ 7
อบต.วังทอง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ปลัก * * * รับโอนย้าย นวก.สาธารณสุข (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 252  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ไม่สามารถเปิดอ่านหนังสือจาก เว็บ สถ.จ. (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 1
ทต.หัวรอ ถังขยะ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 1
ทต.หัวรอ สอบถามความคืบหน้า (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 50  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่างในอำเภอเมือง (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 333  ตอบ 4
อบต.เนินมะปราง เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.วังทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.พรหมพิราม เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 74  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามวัสดุ หรือครุภัณฑ์ (4 ก.ค. 2562)    อ่าน 92  ตอบ 0
 


จ้างตรวจเช็ค/ซ่อม รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อต้นไม้ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โ [ 22 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองลึกจากท [ 18 ก.ค. 2562 ]

 
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง การตีเส้นจราจร บริเวณลานจอดรถบนพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม โครงกา [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลาะแม่น้ำแคววังทอง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหนองโ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หอกลอง \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หอกลอง \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางเข้าทุ่งทวาย [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง #ประชาสัมพันธ์ ท่านใดสนใจสั่งจองบูชาวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (รุ่นอธิษฐานจ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง จากบริเวณนา นายฝ้าย [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ล้อม ประกาศ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองห้วยแก้ว [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ม.๘ [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นาบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ชุมแสงสงคราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล