หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5 
สอบถามตำแหน่งว่าง (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1627  ตอบ 6  
สอบถามทรัพย์สินราชการ (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1018  ตอบ 6  
เรียนมาเพื่ออะไร (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 1103  ตอบ 3  
ยาเสพติด (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 1330  ตอบ 2  
สอบถาม นายนิรุจ ใจดี (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 984  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 760  ตอบ 0  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 2149  ตอบ 1  
อยากทำงานราชการ (26 ก.ย. 2556)    อ่าน 1098  ตอบ 1  
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6420 ลว 18 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด่วนที่สุุด ที่ พล 0023.3/ว 6418 ลว 18 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6417 ลว 18 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 6444 ลว. 21 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6448 ลว 21 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6419 ลว 18 ต.ค. 62 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
จะดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่ พล 0023.2/ว 755 ลว. 18 ตุลาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของ อปท.  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่องโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 6377 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6369 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
ขอจิดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6298 ลว 11 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 111 
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6345 ลว 15 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
แจ้ง อบจ.พล. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งปมรายจ่ายงบกลางฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 17404 ลว 11 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 117 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]

น้ำพริกนรกปลาย่าง
 

กศน.ตำบลชุมแสงสงคราม
 
ทต.ท่าทอง สอบถามเรื่องการจัดจ้างพนักงานครับ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 309  ตอบ 3
ทต.ไทรย้อย ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 1
อบต.นครป่าหมาก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ต.ค. 2562)    อ่าน 1413  ตอบ 17
ทต.บ้านใหม่ Comprobar Con Propecia Ellsype (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.มะตูม Progesterone Order Now Low Price With Free Shipping Kelphiste (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก หาที่ย้ายกลับบ้านค่ะ แม่ลูกอ่อน (19 ต.ค. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 1
ทต.บางระกำเมืองใหม่ รับพนักงานวุฒิปริญญาตรี (18 ต.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.วังโพรง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 ต.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลตำบลนครไทย (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.เนินมะปราง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เนินมะปราง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทอง รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก บำนาญตกทอด (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 157  ตอบ 9
อบต.ดอนทอง ผมเป็นผู้จัดการงานศพ ปลัด สมยศ บุญอนันต์ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 236  ตอบ 15
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.บ้านแยง  เว็บไซต์ ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 733  ตอบ 0
ทต.ปลักแรด ร้องเรียนเรื่องรถเก็บขยะ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1335  ตอบ 0
อบต.วงฆ้อง สอบถามตำแหน่งงาน (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1274  ตอบ 6
ทต.หัวรอ ขอให้ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน วีพี.การ์เด้นโฮม และหมู่บ้านบ่อทองคำ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 4438  ตอบ 36
อบต.ไผ่ขอดอน เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 2779  ตอบ 8
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพ [ 18 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะ [ 18 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเ [ 18 ต.ค. 2562 ]

 
 
สถ.จ.พิษณุโลก รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.พิษณุโลก ผลปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังพิกุล พิธีมอบบ้านนักเรียนผู้ยากไร้ เด็กชายรัฐภูมิ แย้มทัต [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ป [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ป [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ มอบวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้ส [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู แผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาบัว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ชุมแสงสงคราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล