หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5 
สอบถามตำแหน่งว่าง (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1724  ตอบ 6  
สอบถามทรัพย์สินราชการ (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 1106  ตอบ 6  
เรียนมาเพื่ออะไร (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 1180  ตอบ 3  
ยาเสพติด (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 1395  ตอบ 2  
สอบถาม นายนิรุจ ใจดี (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 1068  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 810  ตอบ 0  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 2219  ตอบ 1  
อยากทำงานราชการ (26 ก.ย. 2556)    อ่าน 1164  ตอบ 1  
เริ่มนับ วันที่ 24 เม.ย. 2556
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานก่อ [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
การโอนเงินจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปี 2563 ที่ พล 0023.5/ว 2522 ลว 9 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2515 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2509 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2508 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2507 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ พล 0023.5/2511 ลว 9 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2503 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 96 
รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2501 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 85 
เร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งปม. ปี 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 226 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ ประขจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 225 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2491 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2487 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 107 
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ที่ พล 0023.3/ว 2488 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติบัติการดำเนินการภายหลังหนว่ยงาานบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้่าง ที่ พล 0023.5/ว 224 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ พล 0023.5/ว 223 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 87 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว222 ลว. 7เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
กาณโอนเงินจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2467 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 100 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/ว 2464 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรร งปม พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนศูยน์เด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 63 ที พล 0023.5/ว2463 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 111 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2462 ลว 7 เม.ย. 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1094  [ 8 เม.ย. 2563 ]
แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1098  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.3/ว1075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]