หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไวต์ อบต.ชุมแสงสงคราม
นายฉลาด ยังเจริญ
นายก อบต.ชุมแสงสงคราม
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
''ชุมแสงสงครามน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน''
คณะผู้บริหาร อบต.ชุมแสงสงคราม
นายนรินทร์ ทองดี
ปลัด อบต.ชุมแสงสงคราม
ส่งเสริมการเกษตรในตำบล
ให้ยั่งยืนและมีคุณภาพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมแสงสงคราม
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
 
 
 
ตำบลชุมแสงสงครามเป็นชุมชนเก่าแก่ เคยเป็นเส้นทางเดินทัพและที่ตั้งของค่ายทหารโบราณ โดยอาศัยแม่น้ำยมเป็น ทางสัญจรและชุมชนต่างๆ ตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่สองฝั่งแม่น้ำยม และเคยเป็นชื่อเรียกเดิมของอำเภอบางระกำมาตั้งแต่ พ.ศ.2448 ก่อนที่กฎหมายจะกำหนดให้เรียกชื่ออำเภอตามตำบลที่ตั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2460 ดังนั้น อำเภอชุมแสงจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอ บางระกำ และลดฐานะเป็นตำบลจนกระทั่งปัจจุบัน
 
  ตำบลชุมแสงสงครามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอบางระกำ ห่างจากอำเภอไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1065 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 75,243.75 ไร่ หรือ 120.39 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของพื้นที่ ทั้งอำเภอ
 
  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,775 คน
 
แยกเป็นชาย 3,814 คน คิดเป็นร้อยละ 49.05
 
แยกเป็นหญิง 3,961 คน คิดเป็นร้อยละ 50.95
  จำนวนครัวเรือน 2,427 ครัวเรือน
  โดยเฉลี่ยครัวเรือนมีสมาชิกจำนวน 3 คนต่อครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 64 คนต่อตารางกิโลเมตร
 
  การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลชุมแสงสงคราม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เป็นหลัก มีอาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ (สุนัขพันธุ์บางแก้ว) จักสาน ทำน้ำปลา ทำพริกแกง และอาชีพหลังฤดูเกษตรกรรมจะทำงานรับจ้างทั่วไป
 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ของตำบลชุมแสงสงคราม เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเอียงไปทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีแม่น้ำยม ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีลำคลองจำนวนมากไหลผ่าน ด้านตอนกลางและด้านใต้ของตำบล เช่น คลองใหญ่ คลองแพงพวย คลองหนองพยอม คลองลึก คลองห้วงกระได คลองหนองจิก คลองไม้เหลือง เป็นต้น โดยทั่วไปเมื่อฤดูฝนจะเกิด ปัญหาอุทกภัยเสมอ และในขณะเดียวกันในฤดูแล้งจะขาดน้ำอย่างรุนแรง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก